Friday, 13 September 2013

TAKSONOMI BLOOM


Taksonomi bloom mula diperkenalkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1956. Taksonomi bloom mengkategorikan kemahiran dan objektif yang ingin dicapai oleh pelajar kepada 3 domain iaitu kognitif, afektif dan psikomotor.
1)Domain kognitif digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual.
  
2)Domain afektif digunakan untuk mengukur kemahiran generik, yang telah diterapkan kepada pelajar melalui penglibatan pelajar dalam persatuan-persatuan dan juga dalam pelbagai perbincangan secara berkumpulan seperti dalam kursus rekabentuk sistem dan sebagainya.
 
3)Domain psikomotor pula bertujuan mengukur kemahiran praktikal dan teknikal. Kemahiran ini diterapkan melalui proses latihan industri, ujikaji makmal dan juga lawatan teknikal.
 
Kemahiran kognitif merupakan domain taksonomi yang digunakan untuk mengukur kemahiran intelektual berdasarkan satu hirarki kognitif yang disusun dari aras rendah hingga ke aras tinggi iaitu aras pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian.Taksonomi ini diperkenalkan pada tahun 1956 oleh Benjamin S. Bloom untuk tujuan pendidikan. Pada asalnya, domain kognitif Taksonomi Bloom dibahagikan kepada enam aras. Namun, sekitar tahun 1990-an, terdapat beberapa perubahan telah dilakukan secara berperingkat. Antara perubahan yang telah dilaksanakan ialah perubahan terminologi. Sebagai contoh, tema pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian ditukarkan kepada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalis, menilai dan membina.
 
1. Pengetahuan (Knowledge) Mengingat kembali, mengenal idea, fakta asas, definisi teori, hukum, tarikh, peristiwa dan lain-lain daripada pembelajaran yang lepas. Contoh: Nyatakan, terangkan, namakan, labelkan.
 
2. Pemahaman (Comprehension) Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, menyatakan idea-idea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep, menterjemah draf. Contoh: Pilih, terangkan, tulis semula.
 
3. Aplikasi (Application) Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Membina graf daripada data, dan lain-lain. Contoh: Selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, bina alat.
 
4. Analisis (Analysis) Memecahkan sesuatu yang kompleks kepada yang kecil, membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara bahagian, kenali struktur organisasi. Contoh: Bezakan, pasti, pilih.
 
5. Sintesis (Synthesis) Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri, menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi. Contoh: Bina, hasilkan, susun, kembangkan.
 
6. Penilaian (Evaluation) Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran, menafsir dan mengkritik. Contoh: Pilih, berikan alasan, kritikan, buktikan.

PRO FORMA BMM3103

Pro Forma Kursus
Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian
(Bahasa Melayu Pendidikan Rendah)

Nama KursusPentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah
(Primary School Malay Language Assessment)
Kod KursusBMM3103
Kredit3(2+1)
Jam Interaksi60 jam
Bahasa PengantarBahasa Melayu
PrasyaratTiada
SemesterPertama/Kedua
Hasil Pembelajaran
1. Menghuraikan konsep pentaksiran, pengujian, dan penilaian.
2. Menjelaskan taksonomi Bloom, dan domain Krathwohl.
3. Membina jadual spesifikasi ujian dan soalan ujian Bahasa Melayu;
4. Menilai dan memilih jenis dan kaedah penilaian kemahiran bahasa dan sistem bahasa Melayu dan melaksanakan pemarkahan ujian Bahasa Melayu.
Sinopsis
Kursus ini menjelaskan pengertian dan konsep pentaksiran, pengujian dan penilaian, taksonomi dan domain, jadual spesifikasi ujian, pembinaan ujian, jenis dan kaedah penilaian bahasa, penilaian kemahiran dan aktiviti bahasa, penilaian pengalaman pembelajaran, penilaian bahasa berasaskan projek, dan penilaian berasaskan sekolah

This course explains the concept and principle of testing, evaluation and measurement, taxonomy and domain, table of test specifications, testing development, types and method of language assessment, language skills assessment and language activities, assessment of learning experience, project based language assessment and school based assessment.
Tajuk
Kandungan
Jam
1
Pengertian dan Konsep
 • Pentaksiran
 • Pengujian
 • Penilaian
 • Perkaitan antara Pentaksiran, Pengujian dan Penilaian
2
2
Taksonomi dan Domain
· Taksonomi Bloom
· Domain Krathwohl
2
3
Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
 • Definisi
 • Kepentingan
 • Langkah Pembinaan

2
4
Pembinaan Ujian
 • Soalan Objektif
 • Soalan Subjektif

2
5
Jenis Penilaian Bahasa
· Ujian Formatif, Sumatif
· Ujian Kefasihan, Kemajuan
· Ujian Bakat, Pencapaian

2
6
Kaedah Penilaian Bahasa
 • Penilaian Melalui Portfolio
 • Penilaian Melalui Pemerhatian

2
7
Kaedah Penilaian Bahasa
 • Penilaian Melalui Kontrak Pembelajaran
 • Penilaian Melalui Soal Jawab
2
8
Kaedah Penilaian Bahasa
 • Penilaian Melalui Projek
 • Penilaian Melalui Kertas Kerja
2
9
Penilaian Kemahiran Bahasa
 • Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • Penilaian Kemahiran Membaca
 • Penilaian Kemahiran Menulis
2
10
Penilaian Aktiviti Bahasa
 • Forum
 • Debat
 • Pidato
 • Pantun
 • Sajak
 • Ceramah
 • Syarahan

2
11
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
 • Definisi
 • Ciri

2
12
Penilaian Bahasa Berasaskan Projek
 • Brosur
 • Iklan
 • Poster
 • Web
 • PowerPoint
2
13
Penilaian Berasaskan Sekolah
 • Rasional
 • Ciri
 • Prinsip
 • Aspek penilaian
2
14
Penilaian Berasaskan Sekolah
 • Instrumen
 • Penggredan
 • Prosedur pelaksanaan
 • Rumusan
2
15
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
 • Definisi
 • Ciri
 • Pelaksanaan
2

JUMLAH

30Tajuk
Kandungan
Jam
1
Amali
Pengertian dan Konsep
· Mengumpul dan membincangkan kertas ujian bulanan, semester dan akhir tahun.
2
2
Taksonomi dan Domain
 • Membina soalan Bahasa Melayu mengikut aras taksonomi dan domain.
2
3
Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)
 • Bengkel pembinaan JSU berdasarkan contoh soalan ujian Bahasa Melayu Sekolah Rendah.

2
4
Pembinaan Ujian
 • Membina soalan objektif dan subjektif dengan berdasarkan JSU.

2
5
Jenis Penilaian Bahasa
· Membina alatan penilaian ujian kefasihan, ujian kemajuan, dan ujian bakat
2
6
Kaedah Penilaian Bahasa: Portfolio dan Pemerhatian
 • Membina instrumen bagi penilaian portfolio dan pemerhatian
2
7
Kaedah Penilaian Bahasa: Portfolio dan Pemerhatian
 • Membina alatan bagi penilaian portfolio dan pemerhatian
2
8
Kaedah Penilaian Bahasa
 • Membina instrumen penilaian melalui projek
 • Membina instrumen penilaian melalui kertas kerja.
2
9
Penilaian Kemahiran Bahasa: Membina Instrumen dan Bahan Bagi:
 • Penilaian Kemahiran Mendengar dan Bertutur
 • Penilaian Kemahiran Membaca
 • Penilaian Kemahiran Menulis
2
10
Penilaian Aktiviti Bahasa: Menilai Dengan Menggunakan Instrumen:
 • Forum
 • Debat
 • Pidato
 • Pantun
 • Sajak
 • Ceramah
 • Syarahan
2
11
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
· Membuat penilaian pengalaman pembelajaran di bilik darjah
2
12
Penilaian Bahasa Berasaskan Projek: Menggunakan Instrumen Dalam Penilaian:
 • Brosur
 • Iklan
 • Poster
 • Web
 • PowerPoint
2
13
Penilaian Berasaskan Sekolah
2
14
Penilaian Berasaskan Sekolah
2
15
Penilaian Pengalaman Pembelajaran
2

JUMLAH
30
PenilaianKerja kursus 60%
Peperiksaan Akhir 40%
Rujukan Asas
Kamariah Abu Bakar et. al. (1999). Pengujian dan Penilaian dalam Pengajaran. Serdang: Universiti Putra Malaysia.

Rujukan Tambahan
Bachman Lyle F. (1990). Fundamental consideration in language testing. Oxford: Oxford University Press.

Brown James Dean, Hudson Thom. (2002). Criterion-reference language testing. Cambridge: Cambridge University Press
Lynch, Brian K. (2003). Language assessment and programme evaluation. Edinburg : Edinburgh University Press.

McGrath, Ian. (2002). Materials evaluation and design language teaching. Edinburg: Edinburgh University Press.